Εφαρμογές Android

Εφαρμογές Android

   Τα τε­λευ­ταία χρό­νια, η χρή­ση έ­ξυ­πνων συ­σκευών τη­λε­φώ­νων (smartphones/iPhone) και tablets έ­χει αυ­ξη­θεί ση­μα­ντι­κά, ξε­περ­νώ­ντας σε δη­μο­φι­λία τό­σο τα ρα­διο­φω­νι­κά μέ­σα ό­σο και τον έ­ντυ­πο τύ­πο.

   Η ε­ται­ρία μας υ­λο­ποιεί mobile applications δί­νο­ντας τη δυ­να­τό­τη­τα στην ε­ται­ρία σας να ε­πε­κτα­θεί χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την κι­νη­τή συ­σκευή. Δη­μιουρ­γού­με ε­φαρ­μο­γές κα­τάλ­λη­λα δια­μορ­φω­μέ­νες για την ε­πι­χεί­ρη­σή σας, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τις κι­νη­τές συ­σκευές ως έ­να ε­πι­πλέ­ον ερ­γα­λείο με το ο­ποίο μπο­ρεί­τε να δρα­στη­ριο­ποιη­θεί­τε.


Android App Δημιουργίας QR Κωδικών

Android App Δημιουργίας QR Κωδικών

Μια εφαρμογή για android συσκευές που με την βοήθεια της μπορούμε στον χώρο της αθλητικής εγκατάστασ..

24,80€ Χωρίς ΦΠΑ: 20,00€

Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)
F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory