@καδημία

@καδημία

   Το @cademy εί­ναι έ­να και­νο­τό­μο σύ­στη­μα ο­λο­κλη­ρω­μέ­νης λύ­σης για τον Αθλη­τι­σμό. Πε­ρι­λαμ­βά­νει έ­να σύ­νο­λο προ­γραμ­μά­των, συ­σκευών και υ­πη­ρε­σιών που σκο­πό έ­χουν να δώ­σουν στους α­θλη­τι­κούς συλ­λό­γους, σω­μα­τεία, α­κα­δη­μίες, προ­πο­νη­τές μια ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη υ­πο­δο­μή για την δια­χεί­ρι­ση, α­ξιο­λό­γη­ση, προ­πό­νη­ση, πα­ρα­κο­λού­θη­ση, των α­θλη­τών τους.

   Η πλατφόρμα @cademy δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν άμεσα και δυναμικά στις σύγχρονες προκλήσεις και να θωρακίσουν τις λειτουργίες τους.Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory