Ηλεκτρονική Τυπογραφία

Ηλεκτρονική Τυπογραφία

   Ο πραγ­μα­τι­κός ο­ρι­σμός της ψη­φια­κής έκ­δο­σης: "Η χρή­ση της ψη­φια­κής τε­χνο­λο­γίας για την α­ντι­κα­τά­στα­ση γρα­πτού υ­λι­κού έ­τσι ώ­στε να μπο­ρεί να δια­δο­θεί και να προ­σεγ­γι­στεί μέ­σω η­λεκ­τρο­νι­κών συ­σκευώ­ν".

   Πα­ρα­δείγ­μα­τα ψη­φια­κών εκ­δό­σεω­ν: ε­νη­με­ρω­τι­κά δελ­τία, πε­ριο­δι­κά και ι­στο­λό­για, δια­φη­μί­σεις, ε­ται­ρι­κές εκ­θέ­σεις, κα­τά­λο­γοι, βι­βλία, μα­ζι­κές βι­βλιο­θή­κες, κ.τ.λ.

Κάντε δημοσιεύσεις με τον πιο κατάλληλο τρόπο για το κοινό σας!!!


ΥΦΕΝΩΣΗ DESKTOP C (πολυτονική)

ΥΦΕΝΩΣΗ DESKTOP C (πολυτονική)

Η “Υφένωση C” είναι μία εφαρμογή Windows, με την οποία συλλαβίζουμε ελληνικά (μονοτονικά και πολυτον..

229,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 185,00€

ΥΦΕΝΩΣΗ DESKTOP RTF (πολυτονική)

ΥΦΕΝΩΣΗ DESKTOP RTF (πολυτονική)

Η “Υφένωση” είναι μία εφαρμογή Windows, με την οποία συλλαβίζουμε ελληνικά (μονοτονικά και πολυτονικ..

167,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 135,00€

Εμφάνιση 1 έως 2 από 2 (1 Σελ.)
F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory