SaaS Εφαρμογές

SaaS Εφαρμογές

   Με το μο­ντέ­λο SaaS (Software-as-a-Service) έ­χε­τε την δυ­να­τό­τη­τα να μι­σθώ­σε­τε διά­φο­ρες ε­φαρ­μο­γές. Η ου­σία του μο­ντέ­λου αυ­τού, εί­ναι ό­τι ο πε­λά­της δεν α­γο­ρά­ζει το λο­γι­σμι­κό αλ­λά πλη­ρώ­νει για την υ­πη­ρε­σία που του πα­ρέ­χει.

   Ο πε­λά­της δεν δια­θέ­τει κα­νέ­να λο­γι­σμι­κό στους δια­κο­μι­στές του, αλ­λά χρη­σι­μο­ποιεί τις ε­γκα­τα­στά­σεις της υ­πη­ρε­σίας, με μό­νο μέ­λη­μα την πλη­ρω­μή της υ­πη­ρε­σίας, της συ­ντή­ρη­ση του δια­κο­μι­στή και τη δια­βού­λευ­ση.  

   Ως α­πο­τέ­λε­σμα ο πε­λά­της έ­χει πρό­σβα­ση στην α­να­γκαία ε­φαρ­μο­γή που χρειά­ζε­ται α­πό τον δια­κο­μι­στή της υ­πη­ρε­σίας, που του ε­πι­τρέ­πει να ε­ξοι­κο­νο­μή­σει χρή­μα­τα και να ε­φαρ­μό­σει γρή­γο­ρα το σύ­στη­μα στην ε­ται­ρεία του. 


Εξειδίκευση Αναζήτησης

F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory