Φορ.Τερματικά

   Φο­ρη­τά ε­παγ­γελ­μα­τι­κά τερ­μα­τι­κά (PDA) με με­γά­λη μπα­τα­ρία στον βα­σι­κό ε­ξο­πλι­σμό για πολ­λές ώ­ρες αυ­το­νο­μίας και λει­τουρ­γι­κό σύ­στη­μα Windows mobile 6.5 & 6.

   Ακό­μα δια­θέ­του­με για ό­λα μας τα φο­ρη­τά τερ­μα­τι­κά extra μπα­τα­ρία, βά­ση φόρ­τι­σης και θή­κη με­τα­φο­ράς.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory