Δικτυακά

   Ένα δί­κτυο υ­πο­λο­γι­στών ή του δι­κτύου δε­δο­μέ­νων εί­ναι έ­να τη­λε­πι­κοι­νω­νια­κό δί­κτυο που ε­πι­τρέ­πει στους υ­πο­λο­γι­στές να α­νταλ­λάσ­σουν δε­δο­μέ­να. Σε δί­κτυα υ­πο­λο­γι­στών, οι δι­κτυω­μέ­νες συ­σκευές υ­πο­λο­γι­στών κά­νουν α­νταλ­λα­γή δε­δο­μέ­νων με­τα­ξύ τους κα­τά μή­κος των συν­δέ­σεων δι­κτύου (συν­δέ­σεις δε­δο­μέ­νων). Οι συν­δέ­σεις με­τα­ξύ των κόμ­βων γί­νε­ται με τη χρη­σι­μο­ποίη­ση εί­τε κα­λω­δίου ή α­σύρ­μα­των μέ­σων. Το πιο γνω­στό δί­κτυο υ­πο­λο­γι­στών εί­ναι το Δια­δί­κτυο.

  Εφαρ­μο­γές δι­κτύων υ­πο­λο­γι­στών υ­πο­στή­ρι­ξης, ό­πως η πρό­σβα­ση στο World Wide Web, κοι­νή χρή­ση της ε­φαρ­μο­γής και α­πο­θή­κευ­σης servers, ε­κτυ­πω­τές και συ­σκευές φα­ξ, και τη χρή­ση του η­λεκ­τρο­νι­κού τα­χυ­δρο­μείου και των ε­φαρ­μο­γών ά­με­σων μη­νυ­μά­των.


Εξειδίκευση Αναζήτησης

F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory