Φορολογικοί Μηχανισμοί

 Τύ­ποι φο­ρο­λο­γι­κών μη­χα­νι­σμών

   Οι φο­ρο­λο­γι­κοί μη­χα­νι­σμοί δια­κρί­νο­νται σε "Tύ­που Α" και "Tύ­που Β".

   Οι Tύ­που Α συ­νο­δεύο­νται α­πό software που εί­ναι κα­τάλ­λη­λο για ό­λα τα προ­γράμ­μα­τα ε­μπο­ρι­κής δια­χεί­ρι­σης, και μπο­ρεί να λει­τουρ­γή­σει α­κό­μα και με­τά την α­ντι­κα­τά­στα­ση του προ­γράμ­μα­τος ε­μπο­ρι­κής δια­χεί­ρι­σης.  

   Οι Tύ­που Β δεν συ­νο­δεύο­νται α­πό δι­κό τους software, διό­τι αυ­τό ε­μπε­ριέ­χε­ται στο πρό­γραμ­μα ε­μπο­ρι­κής δια­χεί­ρι­σης για το ο­ποίο έ­χει πι­στο­ποιη­θεί. Σε πε­ρί­πτω­ση αλ­λα­γής του προ­γράμ­μα­τος ε­μπο­ρι­κής δια­χεί­ρι­σης πρέ­πει να α­ντι­κα­τα­στα­θεί.


Φορολογικός Μηχανισμός RBS Tax Agent

Φορολογικός Μηχανισμός RBS Tax Agent

Ο Φορολογικός Μηχανισμός “Tax Agent” σχεδιάστηκε από την RBS, σε συνεργασία με την SOFTONE και κατασ..

Καλέστε μας για τιμή
Χωρίς ΦΠΑ: 470,00€

Εμφάνιση 1 έως 1 από 1 (1 Σελ.)
F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory