Εξοπλισμός

Εξοπλισμός

Βα­σι­κό συ­στα­τι­κό κά­θε ε­πι­τυ­χη­μέ­νης μη­χα­νο­γρα­φι­κής υ­πο­δο­μής εί­ναι ο ε­ξο­πλι­σμός που την υ­πο­στη­ρί­ζει. Η ε­ται­ρία μας σας πα­ρέ­χει Ολο­κλη­ρω­μέ­νες λύ­σεις για την μη­χα­νο­γρά­φη­ση σας μέ­σα α­πο έ­να portfolio προϊό­ντων που προέρ­χο­νται α­πό τους με­γα­λύ­τε­ρους διε­θνείς κα­τα­σκευα­στές υ­λι­κού & λο­γι­σμι­κού που ε­πι­λέ­γου­με με κρι­τή­ριο τη με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή εγ­γύη­ση και α­ξιο­πι­στία των προϊό­ντων.


Εξειδίκευση Αναζήτησης


F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory