Κλείδωμα Εφαρμογών

Κλείδωμα Εφαρμογών

Οι συ­σκευές κλει­δώ­μα­τος υ­λι­κού ή "dongles" εί­ναι μο­νά­δες υ­λι­κού που συν­δέ­ο­νται στον υ­πο­λο­γι­στή σας και ε­πι­κοι­νω­νούν με λο­γι­σμι­κό που ε­κτε­λεί­ται στον υ­πο­λο­γι­στή με τέ­τοιο τρό­πο ώ­στε το λο­γι­σμι­κό να μην λει­τουρ­γεί πλή­ρως ή κα­θό­λου χω­ρίς τη συν­δε­δε­μέ­νη συ­σκευή κλει­δώ­μα­τος υ­λι­κού.

Οι συ­σκευές κλει­δώ­μα­τος υ­λι­κού εν­σω­μα­τώ­νουν συ­νή­θως κά­ποιο εί­δος αλ­γο­ριθ­μι­κής κρυ­πτο­γρά­φη­σης στο εν­σω­μα­τω­μέ­νο μι­κρο­η­λεκ­τρο­νι­κό κύ­κλω­μά τους. σε ο­ρι­σμέ­να μο­ντέ­λα κλει­δώ­μα­τος υ­λι­κού, αυ­τοί οι αλ­γό­ριθ­μοι κρυ­πτο­γρά­φη­σης μπο­ρούν να εί­ναι πο­λύ προ­χω­ρη­μέ­νοι.

Ένα dongle προ­στα­σίας λο­γι­σμι­κού (κοι­νώς γνω­στό ως dongle ή κλει­δί) εί­ναι μια η­λεκ­τρο­νι­κή συ­σκευή προ­στα­σίας και προ­στα­σίας πε­ριε­χο­μέ­νου που, ό­ταν εί­ναι συν­δε­δε­μέ­νη σε υ­πο­λο­γι­στή ή άλ­λη η­λεκ­τρο­νι­κή συ­σκευή, ξε­κλει­δώ­νει λει­τουρ­γι­κό­τη­τα λο­γι­σμι­κού ή α­πο­κω­δι­κο­ποιεί πε­ριε­χό­με­νο. Το κλει­δί υ­λι­κού προ­γραμ­μα­τί­ζε­ται με έ­να κλει­δί προϊό­ντος ή άλ­λο μη­χα­νι­σμό κρυ­πτο­γρα­φι­κής προ­στα­σίας. συν­δέε­ται μέ­σω η­λεκ­τρι­κής σύν­δε­σης σε ε­ξω­τε­ρι­κό δίαυ­λο του υ­πο­λο­γι­στή ή της συ­σκευής.


Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτήν την κατηγορία.

F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory