Λύσεις Backup

Λύσεις Backup

Τα πλη­ρο­φο­ρια­κά συ­στή­μα­τα α­πο­τε­λούν πλέ­ον κύ­ρια λει­τουρ­γία μιας ε­πι­χεί­ρη­σης, δί­νο­ντας έ­τσι στην α­σφά­λεια έ­ναν κυ­ρίαρ­χο ρό­λο. Μέ­σω της α­σφά­λειας πλη­ρο­φο­ρια­κού συ­στή­μα­τος η ε­πι­χεί­ρη­ση προ­στα­τεύει τους υ­πο­λο­γι­στι­κούς της πό­ρους και τα δε­δο­μέ­να α­πό μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νη ή κα­κό­βου­λη χρή­ση.


Εξειδίκευση Αναζήτησης

Iperius Advanced DB

Iperius Advanced DB

Iperius Backup Desktop is a flexible and inexpensive solution for protecting any computer. You can c..

246,76€ Χωρίς ΦΠΑ: 199,00€

Iperius Backup Desktop (1PC)

Iperius Backup Desktop (1PC)

Iperius Backup Desktop is a flexible and inexpensive solution for protecting any computer. You can c..

37,20€ Χωρίς ΦΠΑ: 30,00€

Iperius Backup Desktop (3PC)

Iperius Backup Desktop (3PC)

Iperius Backup Desktop is a flexible and inexpensive solution for protecting any computer. You can c..

73,16€ Χωρίς ΦΠΑ: 59,00€

Iperius Backup Essential

Iperius Backup Essential

Iperius Backup Desktop is a flexible and inexpensive solution for protecting any computer. You can c..

85,56€ Χωρίς ΦΠΑ: 69,00€

Iperius Backup Full

Iperius Backup Full

Iperius Backup Full is the complete solution for server protection. Due to its flexibility and richn..

370,76€ Χωρίς ΦΠΑ: 299,00€

Εμφάνιση 1 έως 5 από 5 (1 Σελ.)
F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory