Ασφάλεια Δεδομένων

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Ασφά­λεια Δε­δο­μέ­νων α­φο­ρά την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων α­πό τυ­χαία ή σκό­πι­μη αλ­λά μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νη τρο­πο­ποίη­ση, κα­τα­στρο­φή ή α­πο­κά­λυ­ψη μέ­σω της χρή­σης φυ­σι­κής α­σφά­λειας, διοι­κη­τι­κών ε­λέγ­χων, λο­γι­κών ε­λέγ­χων και άλ­λων δια­σφα­λί­σεων για τον πε­ριο­ρι­σμό της προ­σβα­σι­μό­τη­τας.

Οι τρό­ποι ε­ξα­σφά­λι­σης των δε­δο­μέ­νων σας πε­ρι­λαμ­βά­νου­ν:

  • Κρυ­πτο­γρά­φη­ση δε­δο­μέ­νων - με­τα­τρο­πή των δε­δο­μέ­νων σε έ­ναν κώ­δι­κα που δεν μπο­ρεί να δια­βα­στεί εύ­κο­λα χω­ρίς έ­να κλει­δί που ξε­κλει­δώ­νει.
  • Μά­σκα δε­δο­μέ­νων - κά­λυ­ψη ο­ρι­σμέ­νων το­μέων δε­δο­μέ­νων, ώ­στε το προ­σω­πι­κό χω­ρίς την α­παι­τού­με­νη ε­ξου­σιο­δό­τη­ση να μην το ε­ξε­τά­σει.
  • Δια­γρα­φή δε­δο­μέ­νων - δια­σφα­λί­ζο­ντας ό­τι τα πλέ­ον χρη­σι­μο­ποιού­με­να δε­δο­μέ­να δεν κα­ταρ­γού­νται ε­ντε­λώς και δεν μπο­ρούν να α­να­κτη­θούν α­πό μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νους χρή­στες.
  • Δη­μιουρ­γία α­ντι­γρά­φων δε­δο­μέ­νων - δη­μιουρ­γία α­ντι­γρά­φων δε­δο­μέ­νων, ώ­στε να μπο­ρεί να α­να­κτη­θεί εάν χα­θεί το πρω­τό­τυ­πο α­ντί­γρα­φο.

Η γε­νι­κή κα­λή πρα­κτι­κή, ω­στό­σο, υ­περ­βαί­νει αυ­τές τις με­θό­δους. Πρέ­πει να δη­μιουρ­γη­θούν αυ­στη­ρές δια­δι­κα­σίες για να κα­λύ­ψουν ό­λους τους το­μείς, ό­πως οι Πο­λι­τι­κές κω­δι­κών πρό­σβα­σης.


AccessPatrol (1 License/1year)

AccessPatrol (1 License/1year)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

74,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 60,00€

AccessPatrol (5 Licenses/1year)

AccessPatrol (5 Licenses/1year)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

355,88€ Χωρίς ΦΠΑ: 287,00€

AccessPatrol (10 Licenses/1year)

AccessPatrol (10 Licenses/1year)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

651,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 525,00€

AccessPatrol (20 Licenses/1year)

AccessPatrol (20 Licenses/1year)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

1.303,24€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.051,00€

AccessPatrol (30 Licenses/1year)

AccessPatrol (30 Licenses/1year)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

1.955,48€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.577,00€

AccessPatrol (1 Licenses/1year renewal)

AccessPatrol (1 Licenses/1year renewal)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

74,40€ Χωρίς ΦΠΑ: 60,00€

AccessPatrol (5 Licenses/1year renewal)

AccessPatrol (5 Licenses/1year renewal)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

355,88€ Χωρίς ΦΠΑ: 287,00€

AccessPatrol (10 Licenses/1year renewal)

AccessPatrol (10 Licenses/1year renewal)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

651,00€ Χωρίς ΦΠΑ: 525,00€

AccessPatrol (20 Licenses/1year renewal)

AccessPatrol (20 Licenses/1year renewal)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

1.303,24€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.051,00€

AccessPatrol (30 Licenses/1year renewal)

AccessPatrol (30 Licenses/1year renewal)

Data Loss PreventionBlock USB and external devices.With the necessity and popularity of portable sto..

1.955,48€ Χωρίς ΦΠΑ: 1.577,00€

Εμφάνιση 1 έως 10 από 10 (1 Σελ.)
F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory