Ασφάλεια

Ασφάλεια

   Η α­σφά­λεια πλη­ρο­φο­ρια­κών συ­στη­μά­των, α­σφά­λεια υ­πο­λο­γι­στι­κών συ­στη­μά­των ή α­σφά­λεια υ­πο­λο­γι­στών, εί­ναι έ­να γνω­στι­κό πε­δίο της ε­πι­στή­μης της πλη­ρο­φο­ρι­κής, και ει­δι­κό­τε­ρα του κλά­δου των υ­πο­λο­γι­στι­κών συ­στη­μά­των, που α­σχο­λεί­ται με την προ­στα­σία των υ­πο­λο­γι­στών, των δι­κτύων που τους δια­συ­ν­δέ­ουν και των δε­δο­μέ­νων σε αυ­τά τα συ­στή­μα­τα, α­πο­τρέ­πο­ντας τη μη ε­ξου­σιο­δο­τη­μέ­νη πρό­σβα­ση ή χρή­ση τους. 


Εξειδίκευση Αναζήτησης


F-Secure
Iperius Backup
Smart Home
Healthcare
Prosvasis
Refurbish Factory