Πλη­ρο­φο­ρίες πα­ρά­δο­σης


Τρό­ποι & Όροι Απο­στο­λής

Η O.S.B συ­νε­ρ­γά­ζε­ται με ε­ται­ρείες τα­χυ­με­τα­φο­ρών και δια­νο­μών για την γρή­γο­ρη και α­σφα­λή με­τα­φο­ρά των προϊό­ντων σας.

Σαν βα­σι­κό με­τα­φο­ρέα έ­χου­με ε­πι­λέ­ξει τα Ελλη­νι­κά Τα­χυ­δρο­μεία (Ε­Λ­ΤΑ).

Εφό­σον τα προϊό­ντα βρί­σκο­νται σε α­πό­θε­μα η πα­ρα­γ­γε­λία σας θα πα­ρα­δο­θεί ε­ντός 2 εώς 3 ε­ρ­γά­σι­μων η­με­ρών για τις πε­ρι­σ­σό­τε­ρες πε­ριο­χές της Ελλά­δος.

Τα έ­ξο­δα α­πο­στο­λής ε­πι­βα­ρύ­νουν ε­σάς και συ­μπε­ρι­λα­μ­βά­νο­νται ξε­χω­ρι­στά στην πα­ρα­γ­γε­λίας σας.

Στην α­ξία των ει­δών δεν πε­ρι­λα­μ­βά­νε­ται κα­νέ­να κό­στος ε­γκα­τά­στα­σης ή ε­κ­παί­δευ­σης τους.

Η α­πο­στο­λή των προϊό­ντων σας δύ­να­ται να κα­θυ­στε­ρή­σει ή να α­κυ­ρω­θεί για λό­γους α­νω­τέ­ρας βίας (α­πε­ρ­γίες, δυ­σμε­νείς και­ρι­κές συ­ν­θή­κες, ε­λ­λεί­ψεις α­πο­θέ­μα­τος).

Σε τέ­τοια πε­ρί­πτω­ση το η­λε­κ­τρο­νι­κό κα­τά­στη­μα www.osb.net.gr θα ε­πι­κοι­νω­νή­σει μα­ζί σας, ά­με­σα, για πε­ραι­τέ­ρω συ­ν­νε­νό­η­ση.

Στους πα­ρα­κά­τω συ­ν­δέ­σμους θα βρεί­ται τον ε­πί­ση­μο κα­τά­λο­γο των Ελτα α­λ­λά και τον τρό­πο υ­πο­λο­γι­σμού του κό­στους με­τα­φο­ράς:


ΕΛ­ΤΑ - Υπο­λο­γί­σω Κό­στος

ΕΛ­ΤΑ - Τι­μο­κα­τά­λο­γος Δε­μά­των (Εσω­τε­ρι­κού – Εξω­τε­ρι­κού-EPG)