Γενικοί Όροι Συναλλαγών

Τρό­ποι Πλη­ρω­μής

Για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας μπο­ρεί­τε να ε­πι­λέ­ξε­τε την πλη­ρω­μή των α­γο­ρών σας μέ­σω α­ντι­κα­τα­βο­λής ή με κα­τά­θε­ση σε τρα­πε­ζι­κό λο­γα­ρια­σμό.
Στις α­να­γρα­φό­με­νες τι­μές συ­μπε­ρι­λα­μ­βά­νε­ται Φ.Π.Α.
Μέ­χρι την πλή­ρη ε­ξό­φλη­ση του τι­μή­μα­τος τα ε­μπο­ρεύ­μα­τα πα­ρα­μέ­νουν στην κυ­ριό­τη­τα της πω­λή­τριας ε­ται­ρείας.
Σύ­μ­φω­να με το Φο­ρο­λο­γι­κό Νό­μο 3842/2010 ά­ρ­θρο 20 § 3 «Τα φο­ρο­λο­γι­κά στοι­χεία συ­νο­λι­κής α­ξίας πε­ντα­κο­σίων (500) ευ­ρώ και ά­νω, που ε­κ­δί­δο­νται για πω­λή­σεις α­γα­θών ή πα­ρο­χή υ­πη­ρε­σιών σε ι­διώ­τες, ε­ξο­φλού­νται α­πό τους λή­πτες τους, α­γο­ρα­στές των α­γα­θών ή των υ­πη­ρε­σιών, μέ­σω τρα­πε­ζι­κού λο­γα­ρια­σμού και με ε­πι­τα­γές. Δεν ε­πι­τρέ­πε­ται ε­ξό­φλη­ση των στοι­χείων αυ­τών με με­τρη­τά. Οι τρά­πε­ζες δεν ε­πι­τρέ­πε­ται να χρεώ­νουν α­μοι­βές για την κα­τά­θε­ση των πο­σών αυ­τών σε τρα­πε­ζι­κούς λο­γα­ρια­σμούς.» Ως εκ τού­του οι πα­ρα­γ­γε­λίες με α­ξία ά­νω των 500 ευ­ρώ συ­μπε­ρι­λα­μ­βα­νο­μέ­νων των φό­ρων και λοι­πών ε­πι­βα­ρύ­ν­σεων θα πρέ­πει να ε­ξο­φλού­νται με κα­τά­θε­ση σε λο­γα­ρια­σμό. Για κά­θε πα­ρα­γ­γε­λία με ε­πι­λο­γή πλη­ρω­μής κα­τά­θε­ση σε λο­γα­ρια­σμό θα ε­πι­κοι­νω­νού­με μα­ζί σας για την α­κρι­βή δια­δι­κα­σία. Το κα­τώ­τε­ρο ό­ριο συ­να­λ­λα­γής α­πό 1/1/2012 θα εί­ναι πε­ντα­κό­σια (500) ευ­ρώ.

Τρό­ποι α­πο­στο­λής
Για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας, η α­πο­στο­λή της πα­ρα­γ­γε­λίας σας μπο­ρεί να πρα­γ­μα­το­ποιη­θεί με τα πα­ρα­κά­τω:
  • Απο­στο­λή στον χώ­ρο σας α­πό ε­μάς (για πε­ριο­χές ε­ντός Αττι­κής) κα­τό­πιν τη­λε­φω­νι­κής ε­πι­κοι­νω­νίας μα­ζί μας.
  • Απο­στο­λή με Ε­Λ­ΤΑ
  • Απο­στο­λή στον χώ­ρο σας με courier/με­τα­φο­ρι­κή που θα ε­πι­λέ­ξε­τε ε­σείς.
  • Πα­ρα­λα­βή α­πό κα­τά­στη­μα μας.
Οι πα­ρα­γ­γε­λίες πα­ρα­μέ­νουν δια­θέ­σι­μες για πα­ρά­δο­ση μέ­χρι και 15 η­με­ρο­λο­για­κές η­μέ­ρες α­πό την κα­τα­χώ­ρη­ση τους. Σε πε­ρί­πτω­ση που δεν κα­θί­στα­ται δυ­να­τή η ο­λο­κλή­ρω­ση της πα­ρα­γ­γε­λίας (ε­ν­δει­κτι­κά α­να­φε­ρο­μέ­νω­ν: α­δυ­να­μία ε­πι­κοι­νω­νίας, μη προ­σέ­λευ­ση για πα­ρα­λα­βή του προϊό­ντος, μη δια­θε­σι­μό­τη­τα του προϊό­ντος που ζη­τή­θη­κε με την πα­ρα­γ­γε­λία) και με­τά το πέ­ρας της εν λό­γω προ­θε­σμίας, η πα­ρα­γ­γε­λία α­κυ­ρώ­νε­ται, χω­ρίς προ­η­γού­με­νη ει­δο­ποίη­ση.
   
Σε ει­δι­κές πε­ρι­πτώ­σεις α­πο­στο­λής προϊό­ντων και πα­ρα­γ­γε­λιών (πχ με­γά­λου ό­γκου ή/και βά­ρους) ε­ν­δέ­χε­ται να υ­πά­ρ­ξει ε­πι­πλέ­ον χρέω­ση με­τα­φο­ρι­κών και η α­πο­στο­λή μπο­ρεί να γί­νει και με ά­λ­λα μέ­σα. Για τις συ­γκε­κρι­μέ­νες πε­ρι­πτώ­σεις θα ε­πι­κοι­νω­νή­σου­με μα­ζί σας και θα σας ε­νη­με­ρώ­σου­με πριν την α­πο­στο­λή.

Όταν ο­λο­κλη­ρω­θεί η συ­λ­λο­γή των προϊό­ντων της πα­ρα­γ­γε­λίας σας θα σας στα­λεί ε­νη­μέ­ρω­ση μέ­σω e-mail για την πα­ρα­λα­βή της πα­ρα­γ­γε­λίας σας. Πα­ρα­κα­λού­με κα­τά την προ­σέ­λευ­ση σας να έ­χε­τε μα­ζί τον α­ρι­θ­μό της πα­ρα­γ­γε­λίας σας.

Χρό­νος πα­ρά­δο­σης προϊό­ντω­ν:
Πα­ρα­γ­γε­λίες που κα­τα­χω­ρού­νται στο σύ­στη­μα μας και με την προϋπό­θε­ση να εί­ναι το προϊόν δια­θέ­σι­μο, πα­ρα­δί­δο­νται κα­τά κα­νό­να σε 1-2 μέ­ρες στη πό­λη της Αθή­νας. Για τις υ­πό­λοι­πες πε­ριο­χές η πα­ρά­δο­ση δια­φο­ρο­ποιεί­ται α­να­λό­γως και μπο­ρεί να φθά­σει τις 4 ε­ρ­γά­σι­μες η­μέ­ρες. Σε πε­ριο­χές που χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται ως δυ­σ­πρό­σι­τες α­πό της ε­ται­ρίες τα­χυ­με­τα­φο­ρών, ο χρό­νος πα­ρά­δο­σης μπο­ρεί να εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κός.
Απο­στο­λές γί­νο­νται κα­θη­με­ρι­νά (Δευ­τέ­ρα έως Πα­ρα­σκευή). Δεν γί­νο­νται τις α­ρ­γίες, τις η­μέ­ρες που η κε­ντρι­κή μας α­πο­θή­κη εί­ναι κλει­στή για λό­γους α­πο­γρα­φής και τα Σα­β­βα­το­κύ­ρια­κα.
Για πα­ρα­γ­γε­λίες με προϊό­ντα που δεν εί­ναι ά­με­σα δια­θέ­σι­μα, α­λ­λά κα­τό­πιν πα­ρα­γ­γε­λίας, θα ε­πι­κοι­νω­νή­σου­με μα­ζί σας για να σας ε­νη­με­ρώ­σου­με για το χρό­νο πα­ρά­δο­σης των προϊό­ντων. Οι πε­λά­τες κα­τά την πα­ρά­δο­ση της πα­ρα­γ­γε­λίας ο­φεί­λουν να ε­λέ­γ­χουν το ά­θι­κτο της συ­σκευα­σίας. Κα­τε­στρα­μ­μέ­να ή σπα­σμέ­να προϊό­ντα δεν κα­λύ­πτο­νται α­πό ε­γ­γύη­ση και δεν θα πρέ­πει να πα­ρα­λα­μ­βά­νο­νται.

Επι­στρο­φή Προϊό­ντος - Δι­καίω­μα Υπα­να­χώ­ρη­σης

Στη πε­ρί­πτω­ση που το προϊόν εί­ναι προ­βλη­μα­τι­κό, η ε­πι­στρο­φή του γί­νε­ται με βά­ση τη πο­λι­τι­κή DOA που ι­σχύει για κά­θε κα­τα­σκευα­στή.
Επει­δή κά­ποιοι κα­τα­σκευα­στές, πα­ρέ­χουν υ­πο­στή­ρι­ξη στο χώ­ρο του πε­λά­τη, εί­ναι ση­μα­ντι­κό να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε με τον πά­ρο­χο της ε­γ­γύη­σης. Για πε­ρι­σ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρίες σχε­τι­κά με τον πά­ρο­χο της ε­γ­γύη­σης, τα στοι­χεία ε­πι­κοι­νω­νίας με τον πά­ρο­χο, την πο­λι­τι­κή ε­πι­στρο­φής DOA και την διά­ρ­κεια ι­σχύος της πο­λι­τι­κής DOA ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας.
Στην πε­ρί­πτω­ση που το προϊόν εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κό α­πό αυ­τό που πα­ρα­γ­γεί­λα­τε, μπο­ρεί­τε να το ε­πι­στρέ­ψε­τε ε­ντός δέ­κα (2) ε­ρ­γά­σι­μων η­με­ρών α­πό την α­γο­ρά του. Επι­στρο­φή του προϊό­ντος, σε αυ­τή τη πε­ρί­πτω­ση, μπο­ρεί να γί­νει μό­νο ό­ταν το προϊόν βρί­σκε­ται στην α­ρ­χι­κή του κα­τά­στα­ση και με πλή­ρη αυ­θε­ντι­κή συ­σκευα­σία και δεν έ­χει α­νοι­χτεί.
Τα έ­ξο­δα με­τα­φο­ράς κα­λύ­πτο­νται α­πό την O.S.B σε πε­ρί­πτω­ση που το προϊόν ε­πι­στρέ­φε­ται ε­πει­δή εί­ναι δια­φο­ρε­τι­κό α­πό αυ­τό που πα­ρα­γ­γεί­λα­τε α­πό δι­κό μας λά­θος. Σε κά­θε ά­λ­λη πε­ρί­πτω­ση τα έ­ξο­δα με­τα­φο­ράς ε­πι­βα­ρύ­νουν ε­σάς.
Με­τά την ε­πι­στρο­φή και α­φού ε­λεγ­χ­θεί το προϊόν, σας πι­στώ­νου­με τα χρή­μα­τά σας στο σύ­νο­λό τους.

Εξυ­πη­ρέ­τη­ση με­τά την Πώ­λη­ση - Service
Για την ε­ξυ­πη­ρέ­τη­σή σας με­τά την πώ­λη­ση μη δι­στά­σε­τε να ε­πι­κοι­νω­νή­σε­τε μα­ζί μας στην γρα­μ­μή ε­πι­κοι­νω­νίας 2111829650. Δευ­τέ­ρα έως Πα­ρα­σκευή 9:00-18:00 (ε­κτός α­ρ­γιών), ε­πι­λέ­γο­ντας κα­τά πε­ρί­πτω­ση το ε­μπο­ρι­κό ή το τε­χνι­κό μας τμή­μα.
Απο­στο­λή της πα­ρα­γ­γε­λίας σας ση­μαί­νει πλή­ρη α­πο­δο­χή των Γε­νι­κών Όρων Συ­να­λ­λα­γών.
Αρμό­δια για κά­θε δια­φο­ρά ο­ρί­ζο­νται τα Δι­κα­στή­ρια των Αθη­νών. Η σύ­μ­βα­ση διέ­πε­ται α­πό το Ελλη­νι­κό Δί­καιο.