Ποιοι είμαστε

Ποιοι είμαστε
Η O.S.B εί­ναι ε­ται­ρία του κλά­δου της Πλη­ρο­φο­ρι­κής. Έχει ι­δρυ­θεί και στε­λε­χω­θεί α­πό α­ν­θρώ­πους με μα­κρό­χρο­νη θη­τεία, στον χώ­ρο, γνω­ρί­ζο­ντας κα­λύ­τε­ρα α­πό κά­θε ά­λ­λον τις α­νά­γκες που έ­χει μια σύ­γ­χρο­νη ε­λ­λη­νι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, για να μπο­ρεί να α­ντα­πο­κρι­θεί στις ε­παυ­ξη­μέ­νες α­παι­τή­σεις της ε­πο­χής.
Πιο συ­γκε­κρι­μέ­να ε­μπο­ρεύε­ται τό­σο λο­γι­σμι­κό ό­σο και Hardware και πα­ρέ­χει ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες υ­πη­ρε­σίες που α­φο­ρούν ε­φα­ρ­μο­γές λο­γι­σμι­κού και μη­χα­νο­γρά­φη­σης σε ε­ται­ρίες. Η ε­ται­ρία α­να­λα­μ­βά­νει και υ­λο­ποιεί έ­ρ­γα στο πλαί­σιο της ε­γκα­τά­στα­σης/α­να­βά­θ­μι­σης ή ο­ρ­γά­νω­σης των πλη­ρο­φο­ρι­κών συ­στη­μά­των ε­πι­χει­ρή­σεων, πα­ρέ­χει υ­πη­ρε­σίες υ­πο­στή­ρι­ξης και ε­κ­παί­δευ­σης των ε­φα­ρ­μο­γών αυ­τών.

Σκο­πός της O.S.B
Η πρω­το­πο­ρια­κή και και­νο­τό­μος δρά­ση για την προώ­θη­ση, την στή­ρι­ξη και την συ­μ­με­το­χή στην ο­λο­κλη­ρω­μέ­νη λύ­ση και ι­κα­νο­ποίη­ση των πε­λα­τών της, κα­θο­δη­γού­με­νη α­πό το ό­ρα­μα μας, τις νέες ι­δέες μας και τους α­ν­θρώ­πους μας.

Οι στό­χοι της O.S.B.
H προο­πτι­κή μας θα πρέ­πει να έ­χει ά­με­σα σχέ­ση με την προο­πτι­κή της τε­χνο­λο­γίας, ως χώ­ρου που συ­νε­χώς θα α­να­βα­θ­μί­ζε­ται και θα α­να­πτύ­σ­σε­ται κοι­νω­νι­κά και οι­κο­νο­μι­κά με την θε­τι­κή ε­νε­ρ­γο­ποίη­ση και συ­μ­βο­λή της O.S.B.
Κα­το­χύ­ρω­ση του ο­νό­μα­τος μας σε υ­πά­ρ­χο­ντες και υ­πο­ψή­φιους πε­λά­τες ως κρι­τή­ριο δια­σφά­λι­σης ποιό­τη­τας.
Να α­πο­δει­κνύου­με ό­τι η υ­πε­ρα­ξία που δια­σφα­λί­ζου­με στους πε­λά­τες μας εί­ναι η με­γα­λύ­τε­ρη δυ­να­τή μέ­σα α­πό τις λύ­σεις και τις υ­πη­ρε­σίες που προ­σφέ­ρου­με στο χώ­ρο της πλη­ρο­φο­ρι­κής και της τε­χνο­λο­γίας γε­νι­κό­τε­ρα.

Οι Αξίες της O.S.B
Οι α­ξίες στις ο­ποίες στη­ρι­ζό­μα­στε και α­να­πτυ­σ­σό­μα­στε, βα­σί­ζο­νται στην πε­λα­το­κε­ντρι­κή φι­λο­σο­φία, το α­ν­θρώ­πι­νο δυ­να­μι­κό, ε­ξαι­ρε­τι­κή ποιό­τη­τα υ­πη­ρε­σιών, κοι­νω­νι­κή ευαι­σθη­σία και στην νοο­τρο­πία του «Leader”.

Πο­λι­τι­κή Ποιό­τη­τας O.S.B
Πρω­τα­ρ­χι­κό μέ­λη­μα της Διοί­κη­σης της O.S.B, εί­ναι το ε­πί­πε­δο των προϊό­ντων και υ­πη­ρε­σιών που πα­ρέ­χει προς τους πε­λά­τες της, να χα­ρα­κτη­ρί­ζο­νται α­πό υ­ψη­λή ποιό­τη­τα, να ι­κα­νο­ποιούν τις τε­θεί­σες προ­δια­γρα­φές και τα πλέ­ον αυ­στη­ρά κρι­τή­ρια.