Πολιτική προστασίας

Οι πα­ρό­ντες ό­ροι δια­τυ­πώ­νο­νται λα­μ­βα­νο­μέ­νων υ­πό­ψη τό­σο της ρα­γδαίας α­νά­πτυ­ξης της τε­χνο­λο­γίας και ει­δι­κό­τε­ρα του Δια­δι­κτύου ό­σο και του υ­πά­ρ­χο­ντος πλέ­γ­μα­τος νο­μι­κών ρυ­θ­μί­σεων σχε­τι­κά με τα ζη­τή­μα­τα αυ­τά. Σε αυ­τό το πλαί­σιο, ο­ποια­δή­πο­τε ε­ν­δε­χό­με­νη σχε­τι­κή νέα ρύ­θ­μι­ση θα α­πο­τε­λέ­σει α­ντι­κεί­με­νο του πα­ρό­ντος τμή­μα­τος.

Η δια­χεί­ρι­ση και προ­στα­σία των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων του ε­πι­σκέ­πτη της ι­στο­σε­λί­δας b2c.osb.net.gr υ­πό­κει­ται στους πα­ρό­ντες ό­ρους κα­θώς και στις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις του ε­λ­λη­νι­κού (Ν. 2472/1997 για την προ­στα­σία του α­τό­μου και την προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα ό­πως έ­χει συ­μπλη­ρω­θεί με τους νό­μους 2774/1999, 3471/2006 και το ά­ρ­θρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και ευ­ρω­παϊκού δι­καίου (ο­δη­γίες 95/46/ΕΚ και 97/66/Ε­Κ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γέ­νει προ­στα­σία του α­τό­μου α­πό την ε­πε­ξε­ρ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα και το α­πό­ρ­ρη­το των ε­πι­κοι­νω­νιών, κα­θώς και στις α­πο­φά­σεις του Προέ­δρου της Επι­τρο­πής Προ­στα­σίας Προ­σω­πι­κών Δε­δο­μέ­νων.

Σε κά­θε πε­ρί­πτω­ση το b2c.osb.net.gr δια­τη­ρεί το δι­καίω­μα α­λ­λα­γής των ό­ρων προ­στα­σίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων κα­τό­πιν ε­νη­μέ­ρω­σης των ε­πι­σκε­πτών της ι­στο­σε­λί­δας και μέ­σα στο υ­φι­στά­με­νο κά­θε φο­ρά νο­μι­κό πλαί­σιο. Εάν κά­ποιος ε­πι­σκέ­πτης/μέ­λος δε συ­μ­φω­νεί με τους πα­ρό­ντες ό­ρους προ­στα­σίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων ο­φεί­λει να μην ε­πι­σκέ­πτε­ται την ι­στο­σε­λί­δα.

1. Το b2c.osb.net.gr συ­λ­λέ­γει και ε­πε­ξε­ρ­γά­ζε­ται τα δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα που πα­ρέ­χει αυ­τό­βου­λα ο ε­πι­σκέ­πτης/μέ­λος κα­τά τη χρή­ση των υ­πη­ρε­σιών του και για τους σκο­πούς που πε­ρι­γρά­φο­νται στους ό­ρους χρή­σης της ι­στο­σε­λί­δας. Η χρή­ση για ο­ποιο­ν­δή­πο­τε ά­λ­λο σκο­πό, ε­πι­τρέ­πε­ται μό­νο με­τά α­πό προ­η­γού­με­νη ει­δι­κή έ­γ­γρα­φη συ­γκα­τά­θε­ση του ε­πι­σκέ­πτη/μέ­λους, ο ο­ποίος έ­χει δι­καίω­μα να ά­ρει τη συ­γκα­τά­θε­σή του αυ­τή ο­πο­τε­δή­πο­τε, κα­τό­πιν έ­γ­γρα­φης αί­τη­σης. Το b2c.osb.net.gr δε συ­λ­λέ­γει πλη­ρο­φο­ρίες για τους ε­πι­σκέ­τες/μέ­λη του α­πό ά­λ­λες πη­γές, ό­πως δη­μό­σια α­ρ­χεία ή φο­ρείς ή ι­διω­τι­κούς ο­ρ­γα­νι­σμούς.

2. Το b2c.osb.net.gr δε­σμεύε­ται να μην προ­βεί σε πώ­λη­ση, ε­νοι­κία­ση ή κα­θοιο­ν­δή­πο­τε τρό­πο δη­μο­σίευ­ση ή/και κοι­νο­ποίη­ση των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων των ε­πι­σκε­πτώ­ν/με­λών του σε κα­νέ­να τρί­το φο­ρέα. Το b2c.osb.net.gr μπο­ρεί να διο­χε­τεύ­σει προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να των ε­πι­σκε­πτώ­ν/με­λών του σε τρί­τα νο­μι­κά ή/και φυ­σι­κά πρό­σω­πα μό­νο α­ν:
2.α. Έχει τη ρη­τή συ­γκα­τά­θε­ση των ε­πι­σκε­πτώ­ν/με­λών για τη διο­χέ­τευ­ση προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων
2.β. Η διο­χέ­τευ­ση των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων προς νο­μι­κά ή/και φυ­σι­κά πρό­σω­πα που συ­νε­ρ­γά­ζο­νται με το osb.net.gr/eshop κα­θί­στα­ται α­να­γκαία για την υ­λο­ποίη­ση των ε­πι­θυ­μιών ή/και πα­ρα­γ­γε­λιών των ε­πι­σκε­πτώ­ν/με­λών. Τα νο­μι­κά και φυ­σι­κά πρό­σω­πα που συ­νε­ρ­γά­ζο­νται με το osb.net.gr/eshop έ­χουν το δι­καίω­μα να ε­πε­ξε­ρ­γά­ζο­νται τα προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να που οι ε­πι­σκέ­πτες/μέ­λη του κα­τα­θέ­τουν σε αυ­τό μό­νο στο βα­θ­μό που εί­ναι α­πό­λυ­τα α­να­γκαίος για την πα­ρο­χή υ­πο­στή­ρι­ξης προς αυ­τό.
2.γ. Επι­τά­σ­σε­ται λό­γω συ­μ­μό­ρ­φω­σης με τις σχε­τι­κές δια­τά­ξεις του νό­μου και προς τις α­ρ­μό­διες και μό­νο α­ρ­χές.

3. Το b2c.osb.net.gr  πα­ρέ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα στους ε­πι­σκέ­πτες/μέ­λη του να δια­βι­βά­ζουν τα προ­σω­πι­κά τους δε­δο­μέ­να, που α­φο­ρούν την α­να­γνώ­ρι­ση της ταυ­τό­τη­τάς τους, με μέ­θο­δο α­σφα­λούς δια­βί­βα­σης (χρή­ση πρω­το­κό­λ­λου SSL, ει­δι­κών α­λ­γό­ρι­θ­μων κρυ­πτο­γρά­φη­σης δε­δο­μέ­νων κ.τ.λ.) . Η ε­πε­ξε­ρ­γα­σία δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα εί­ναι α­πό­ρ­ρη­τη. Το b2c.osb.net.gr  τη­ρεί με αυ­στη­ρό­τη­τα συ­γκε­κρι­μέ­νη πο­λι­τι­κή α­σφα­λείας, ε­νώ πα­ρά­λ­λη­λα ε­φα­ρ­μό­ζει τις πιο σύ­γ­χρο­νες τε­χνι­κές προ­στα­σίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων, που τη­ρού­νται στα α­ρ­χεία του α­πό πα­ρά­νο­μη πρό­σβα­ση, χρή­ση ή α­πο­κά­λυ­ψη, τρο­πο­ποίη­ση, α­κού­σια κα­τα­στρο­φή. Το b2c.osb.net.gr  δε φέ­ρει κα­μία ευ­θύ­νη, εάν τα δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα, που τη­ρού­νται στα α­ρ­χεία του, α­πο­τε­λέ­σουν α­ντι­κεί­με­νο πα­ρά­νο­μης πρά­ξης, ε­πι­φέ­ρου­σας ζη­μία ή βλά­βη, πε­ριου­σια­κή ή η­θι­κή, θε­τι­κή ή α­πο­θε­τι­κή, στον ε­πι­σκέ­πτη/μέ­λος, λό­γω α­νω­τέ­ρας βίας ή για ο­ποιο­δή­πο­τε λό­γο που δεν ο­φεί­λε­ται σε βα­ριά α­μέ­λεια ή δό­λο του.

4. Ο ε­πι­σκέ­πτης/μέ­λος δι­καιού­ται να ε­νη­με­ρω­θεί σχε­τι­κά με το εάν τα προ­σω­πι­κά του δε­δο­μέ­να α­πο­τε­λούν α­ντι­κεί­με­νο ε­πε­ξε­ρ­γα­σίας α­πό το b2c.osb.net.gr . Η σχε­τι­κή αί­τη­ση ο­φεί­λει να συ­ντα­χ­θεί ε­γ­γρά­φως και να α­πο­στα­λεί στη διεύ­θυ­ν­ση της ε­ται­ρείας, μα­ζί με α­πο­δει­κτι­κά έ­γ­γρα­φα α­πό τα ο­ποία να προ­κύ­πτει με βε­βαιό­τη­τα η ταυ­τό­τη­τα του αι­τού­ντος, κα­θώς και α­πο­δει­κτι­κό κα­τα­βο­λής του χρη­μα­τι­κού πο­σού που ο­ρί­ζε­ται στις α­πο­φά­σεις της ά­ρ­χής Προ­στα­σίας Δε­δο­μέ­νων Προ­σω­πι­κού Χα­ρα­κτή­ρα. Το b2c.osb.net.gr  υ­πο­χρε­ού­ται να α­πα­ντή­σει ε­γ­γρά­φως μέ­σα σε α­πο­κλει­στι­κή προ­θε­σμία 15 η­με­ρών, α­πο­στέ­λ­λο­ντας ταυ­τό­χρο­να δω­ρεάν α­ντί­γρα­φο των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων του αι­τού­ντος, που τυ­χόν τη­ρού­νται στο α­ρ­χείο του. Ο ε­πι­σκέ­της/μέ­λος δι­καιού­ται να προ­βά­λει ε­γ­γρά­φως α­ντι­ρ­ρή­σεις για την ε­πε­ξε­ρ­γα­σία των δε­δο­μέ­νων του. Ει­δι­κό­τε­ρα μπο­ρεί να ζη­τή­σει ε­γ­γρά­φως τη διό­ρ­θω­ση, προ­σω­ρι­νή μη χρη­σι­μο­πο­ποίη­ση, δέ­σμευ­ση, μη δια­βί­βα­ση ή α­κό­μα και δια­γρα­φή τους.

5. Το b2c.osb.net.gr συ­λ­λέ­γει προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να του ε­πι­σκέ­πτη/μέ­λους, τα ο­ποία α­να­γνω­ρί­ζο­νται αυ­τό­μα­τα α­πό το δια­κο­μι­στή του δι­κτύου του (web server), ό­πως εί­ναι η διεύ­θυ­ν­ση IP, το ό­νο­μα χώ­ρου (domain name), κα­θώς και πλη­ρο­φο­ρίες σχε­τι­κά με το σύ­στη­μα του Η/Υ του. Τα δε­δο­μέ­να ό­μως αυ­τά δε σχε­τί­ζο­νται σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση με τα δε­δο­μέ­να προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα. Συ­λ­λέ­γο­νται αυ­τό­μα­τα, χω­ρίς προ­η­γού­με­νη συ­γκα­τά­θε­ση του ε­πι­σκέ­πτη/μέ­λους και σχε­τί­ζο­νται με την ο­ρ­θή λει­του­ρ­γία του συ­στή­μα­τος, κα­θώς και με την ε­ξα­γω­γή στα­τι­στι­κών ε­πι­σκε­ψι­μό­τη­τας.

6. To b2c.osb.net.gr πε­ρι­λα­μ­βά­νει links (συ­ν­δέ­σμους) προς ά­λ­λους δι­κτυα­κούς τό­πους (sites) τα ο­ποία δεν ε­λέ­γ­χο­νται α­πό την ί­δια α­λ­λά α­πό τους τρί­τους φο­ρείς (φυ­σι­κά ή νο­μι­κά πρό­σω­πα) . Σε κα­μία πε­ρί­πτω­ση δεν ευ­θύ­νε­ται το b2c.osb.net.gr  για τους ό­ρους προ­στα­σίας των προ­σω­πι­κών δε­δο­μέ­νων των ε­πι­σκε­πτώ­ν/με­λών τους ο­ποίους οι φο­ρείς αυ­τοί α­κο­λου­θούν.